شروط تنبیه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت ( محسن ربیعی)   
پنجشنبه, 04 آبان 1396 ساعت 08:36تنبیه سه شرط دارد:
1-تنبیه نباید دائمی باشد چون اثرخود را ازدست میدهد.
2-کودکان بایدانقدر ازپدرمادر احساس خوب داشته باشند که سی ثانیه اخم برایش سخت باشد واثرخودرابگذارد.

3. درحیطه مهارت اجازه دهیم اشتباه کنند و نتیجه اشتباه خود راببینند .البته درصورتی که خطرزیادی نداشته باشد.

مثلا اگه 6 تاشکلات به او دادیم دوتا صبح دوتا ظهر ودوتاشب بخورد.اگه همه راصبح خورد جزایش این است که دیگرتا شب شکلات ندارد.

سرزنش دراینجا جایی ندارد. تنبیه برای تخلیه عصبانیت نیست.

 

 

مهد قرآن