شروط تنبیه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت ( محسن ربیعی)   
پنجشنبه, 04 آبان 1396 ساعت 08:36تنبیه سه شرط دارد:
1-تنبیه نباید دائمی باشد چون اثرخود را ازدست میدهد.
2-کودکان بایدانقدر ازپدرمادر احساس خوب داشته باشند که سی ثانیه اخم برایش سخت باشد واثرخودرابگذارد.

3. درحیطه مهارت اجازه دهیم اشتباه کنند و نتیجه اشتباه خود راببینند .البته درصورتی که خطرزیادی نداشته باشد.

مثلا اگه 6 تاشکلات به او دادیم دوتا صبح دوتا ظهر ودوتاشب بخورد.اگه همه راصبح خورد جزایش این است که دیگرتا شب شکلات ندارد.

سرزنش دراینجا جایی ندارد. تنبیه برای تخلیه عصبانیت نیست.